close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
polski english deutsch

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Gminy Stare Miasto.

STRONA STARTOWA GALERIA MAPA SERWISU KONTAKT AKTUALNOŚCI OFERTA INWESTYCYJNA
English
Contact
About our commune
Investment offer
O Gminie
Informacje podstawowe
Rys historyczny
Sołectwa
Dane statystyczne
Parafie
Gminy partnerskie
Jednostki organizacyjne
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto
Raport o stanie gminy Stare Miasto
Wiadomości Staromiejskie
Wybory
Organizacje pozarządowe
Budżet 2014
Projekt budżetu na 2015r.
Podatki 2015
Podatki 2014
Uchwała o pomocy de minimis
Linki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście
Straż Gminna
Komisariat Policji w Starym Mieście
Budżet 2015
Urząd Gminy
Godziny urzędowania
Wójt
Przewodnik po Urzędzie
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stare Miasto
System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
Informacja dla osób niesłyszących
Media
Informacje prasowe
Rzecznik Prasowy
Filmoteka
Kronika filmowa
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
Komisje Rady Gminy VII Kadencja
Komisje Rady Gminy VI Kadencja
Komisje Rady Gminy V Kadencja
Najbliższa sesja
Podatki - uchwały
Przetargi
Aktualne przetargi
Wyniki przetargów
EFS
Projekty edukacyjne
Przydatne linki
Model Lokalnej Współpracy
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Zrealizowane projekty
Planowanie przestrzenne
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ochrona środowiska
Informacje ogólne
Postępowania ws. decyzji środowiskowych
Wzory wniosków do pobrania
Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Miasto
Deklaracje ws - Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
Rolnictwo
Informacje dla rolników
Informacje ogólne
Oświata
Szkoły Podstawowe
Zespół Szkół w Żychlinie
Zespół Szkół w Liścu Wielkim
Przedszkole
Gimnazjum w Starym Mieście
Centrum Kształcenia w Ruminie
Turystyka
Zabytki
Walory turystyczne gminy
Agroturystyka
Kultura
Informacje ogólne
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
Zespoły Taneczne
Kalendarz imprez 2015
Świetlica Wiejska w Starym Mieście
Orkiestra Staromiejska
Klub Żyjących z Pasją w Gminie Stare Miasto
Sport
Stowarzyszenia i Kluby Sportowe
Informacje ogólne
ORLIK
Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie
Uchwała oraz wzory wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
  
Tutaj znajdziesz firmy, które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź. Zapraszamy
  
Online: 2 odwiedzin: 3026020
Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola

 

Termin realizacji projektu: 2008.12.19 – 2010.11.12
Finansowanie projektu:
- Koszty całkowite: 2 052 484,78 zł
- Dofinansowanie EFRR: 1 334 115,10 zł
Rezultaty projektu:
- Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach – 2 szt.
- Udział nowouzbrojonych terenów w powierzchni wszystkich terenów inwestycyjnych w mieście/gminie - 18,0%
Miejsca pracy: stan na dzień 17.04.2012 r.
- suma: 147 osób zatrudnionych

Opis przedmiotu projektu:
Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą położonych w miejscowościach Żdżary i Krągola o łącznej powierzchni 161,04 ha. Projekt obejmuje budowę drogi gminnej nr 482014P na odcinku 1,484 km oraz wybudowanie sieci wodociągowej
o łącznej długości 1,882 km. Przedmiotowa droga stanowi połączenie z drogą krajową nr DK 72
i jednocześnie przez węzeł w miejscowości Żdżary z autostradą A-2. Obecnie droga posiada zniszczoną jezdnię w nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości około 4,50 m i stanowi dojazd do terenów aktywizacji gospodarczej. Bieżący stan drogi nie jest dostosowany do ruchu ciężkich pojazdów, co jest czynnikiem niekorzystnym z punktu widzenia posadowienia się potencjalnych inwestorów na tym terenie. Biorąc pod uwagę możliwości uzbrajania terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą konieczną i niezbędną infrastrukturą do rozpoczęcia inwestycji są także urządzenia wodociągowe.

 


Cel projektu:
Realizacja projektu wynika z potrzeby zwiększenia podaży odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz podniesienia poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu
i Gminy Stare Miasto przez uzbrojenie terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą
o powierzchni 161,04 ha. Uzbrojenie terenów realizuje założenia polityki spójności likwidując zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego między obszarami bogatymi i biednymi oraz miejskimi i wiejskimi. Projekt wpływa na poprawę poziomu atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez udostępnienie terenów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Inwestycja zapewnia długofalową stabilność rozwoju gospodarczego gminy i regionu oraz stwarza warunki do inwestowania,
co pozytywnie wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy i atrakcyjność ekonomiczną obszaru. Rezultatem realizacji projektu będzie powstanie, co najmniej 2 inwestycji. Głównym celem projektu jest wybudowanie infrastruktury komunikacyjnej i wodociągowej, co skutkuje uzbrojeniem 18,0% wszystkich terenów inwestycyjnych gminy.

Gmina Stare Miasto podejmuje szereg działań i realizuje wiele projektów służących promocji terenów inwestycyjnych, m.in. przez pomoc dla inwestora poszukującego terenów polegającą na dostarczeniu informacji o posiadanych aktualnych ofertach inwestycyjnych, wizytację na gruncie, pomoc
w zorganizowaniu spotkań inwestor – właściciel(e) gruntu(ów), koordynowanie działań polegających na pomocy w sprawach formalno – urzędowych, zwolnienia podatkowe w ramach pomocy deminimis
i pomocy regionalnej. Za działalność na rzecz rozwoju inwestycyjnego gmina otrzymała szereg wyróżnień i nagród, m.in. „Certyfikat Gmina Fair Play – certyfikowana lokalizacja inwestycji” „Dyplom Laureata Konkursu – Grunt na Medal” w latach 2008 i 2007, czy „Profesjonalna Gmina przyjazna inwestorom”. Ponadto Gmina Stare Miasto brała udział w tworzeniu Katalogu Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, a tereny położone w obrębie Żdżar uznane zostały za jedno
z najlepszych miejsc do inwestowania i promowane były na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Warszawie. W celu poszukiwania nowych inwestorów gmina współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Centrum Obsługi Inwestora
w Poznaniu. Współpraca polega na dostarczaniu informacji, ofert inwestycyjnych przeznaczonych
dla potencjalnych inwestorów. Gmina Stare Miasto jest również członkiem Stowarzyszenia
A2-Wielkopolska, które w roku 2009 podpisało z Województwem Wielkopolskim porozumienie
o współpracy nastawionej na pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych oraz przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego województwa. Gmina dbając o dobre doinformowanie w kwestii ofert inwestycyjnych i bieżących informacji o rozwoju gospodarczym współpracuje
z Wielkopolską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WARP, Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także organizuje „śniadania biznesowe” z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Wpływ projektu na poprawę spójności gospodarczej województwa
Projekt swym zakresem realizuje założenia polityki spójności między innymi przez eliminację barier
w dostępności do obszarów peryferyjnych, w tym obszarów wiejskich oraz ich powiązanie z obszarami centralnymi, co w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego. Inwestycje infrastrukturalne wpływają na zwiększenie wzrostu gospodarczego, a tym samym podnoszą poziom konwergencji, przyczyniając się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Zapewnienie skutecznej, elastycznej i bezpiecznej infrastruktury uważane jest za warunek konieczny rozwoju gospodarczego, ponieważ, ułatwiając przepływ osób i towarów, przyczynia się do wzrostu rozwoju poszczególnych obszarów. Inwestycja wprowadza wkład w gospodarkę poprzez zapewnienie jej długofalowej stabilności wzrostu i stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy. Gmina Stare Miasto graniczy z dużym ośrodkiem miejskim - miastem Koninem, w którym znajduje się magistrala kolejowa wschód-zachód. Rozwój inwestycyjny z różnych branży przyczynia się do wysokiej lokacji gminy w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Posiadając takie atuty, jak korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz mobilność zawodowa mieszkańców gmina stanowi doskonałe miejsce do inwestowania. Kierunkiem rozwoju gminy jest stworzenie miejsc o dużej konkurencyjności inwestycyjnej i ekonomicznej. Korzystnym czynnikiem rozwoju jest autostrada A2, która spowodowała zmianę profilu gospodarczego i dynamiczny rozwój gminy. Powstanie Wielkopolskiego Centrum Logistycznego oferującego infrastrukturę przygotowaną bezpośrednio pod potrzeby firm oraz innych inwestycji ukazało wielki potencjał gospodarczy. Wyraźny wzrost inwestycji prowadzonych na terenie gminy oraz świadome inwestowanie, ukształtowało pozytywny wizerunek i zainteresowanie gminą w kraju i zagranicą. Najważniejszą arterią drogową gminy jest przebiegająca autostrada A2 Poznań-Warszawa, która ma na terenie gminy dwa węzły komunikacyjne w miejscowościach: Modła Królewska skrzyżowanie autostrady z drogą krajową DK 25 i Żdżary skrzyżowanie autostrady z drogą krajową DK 72. Tereny aktywizacji gospodarczej zostały wyznaczone przy węzłach komunikacyjnych autostrady Modła Królewska 105 ha i Żdżary 161,04 ha. 
Dobra lokalizacja gminy, wyraźny wzrost inwestycyjny, duży potencjał, a także wprost idealne usytuowanie terenów aktywizacji gospodarczej przy autostradzie stwarza dla istniejących i przyszłych inwestorów idealne warunki rozwoju. Powstawanie kolejnych przedsiębiorstw na terenie gminy stanowi dla społeczności lokalnej szansę rozwojową, zmniejsza bezrobocie, zwiększa dochody budżetu gminy a ograniczeniu ulega sfera pomocy socjalnej.
Jednym z priorytetów w działalności samorządu gminnego jest wspieranie rozwoju działalności gospodarczej jako bardzo istotnego elementu walki z bezrobociem. Samorząd gminny nie ma możliwości bezpośredniej walki z bezrobociem, ale podejmuje działania wspierające działalność gospodarczą. Polegają one między innymi na udostępnianiu i uzbrajaniu odpowiednich terenów, stosowaniu ulg podatkowych, doradztwie, czy integracji kręgów gospodarczych. W przypadku Gminy Stare Miasto dużą uwagę należy zwrócić na rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikację funkcji gminy. Rolnictwo, zgodnie z tendencjami światowymi, będzie podlegać procesom marginalizacji,
co przekładać się może nie tylko na obniżanie relatywnych dochodów mieszkańców, ale również na uszczuplanie dochodów gminy. Gmina ma świadomość konieczności stwarzania warunków do rozwoju funkcji pozarolniczych, które dostarczą nowych źródeł utrzymania mieszkańcom oraz powiększą bazę podatkową gminy. Jednym z ograniczeń i problemów rozwojowych Gminy Stare Miasto jest zróżnicowanie w rozmieszczeniu zasobów i podaży pracy. Z analizy regionu województwa wynika, iż najmniej podmiotów gospodarczych zarejestrowano w podregionie konińskim. Obszary koncentracji podmiotów gospodarczych stanowią swoiste bieguny rozwoju przedsiębiorczości,
a jednostki przestrzenne z najmniejszą liczbą firm są obszarami jej niedorozwoju. W Wielkopolsce zaznacza się duże subregionalne zróżnicowanie pod względem liczby podmiotów gospodarczych. Konieczna jest aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych, w tym szczególnie wiejskich. Niekorzystnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom ich wyposażenia
w infrastrukturę techniczną. Uzbrojenie terenów położonych w miejscowościach Żdżary i Krągola zmniejszy dysproporcje dzielące je od dużych aglomeracji miejskich i zapobiegnie marginalizacji tych obszarów, stwarzając jednocześnie szanse na wzrost konkurencyjności i spójności gospodarczej poszczególnych obszarów regionu, a także stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości tworząc alternatywne formy zatrudnienia dla mieszkańców obszarów rolniczych.

 

 

Realizowany projekt jest zgodny w politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w wielu  obszarach. Najważniejsze to:
1) zrównoważony rozwój:
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się
do wzrostu gospodarczego przez podniesienie konkurencyjności regionu, a jednocześnie do długofalowego rozwoju społecznego mieszkańców udostępniając im nowe rynki pracy. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej regionu tworząc dostęp do regionalnej i ponadregionalnej infrastruktury komunikacyjnej, udostępniając tereny aktywizacji gospodarczej i wpływając na wzrost mobilności zawodowej mieszkańców terenu. Powyższe znajduje potwierdzenie
w strategicznych wytycznych dla wspólnoty wskazujących, iż zapewnienie bezpiecznej infrastruktury jest warunkiem rozwoju gospodarczego ułatwiając przepływ towarów
i osób. Realizacja projektu podnosi poziom konwergencji z innymi obszarami na terenie regionu i pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki, a tym samym wzrost gospodarczy na poziomie regionalnym.
2) równość szans:
Przedmiotowy projekt oceniony jest jako projekt o pozytywnym wpływie na politykę równości szans, zarówno w zakresie wyrównywania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich, jak i w dostępie do rynku pracy. Przedmiot projektu umożliwił dostęp do terenów aktywizacji gospodarczej o powierzchni 161,04 ha i znacząco wpłynął na wzrost posadowienia inwestycji na tym terenie. Ponadto umożliwił rozwój gospodarczy całego regionu, a tym samym wpłynął na wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy dla mieszkańców miasta i wsi. Projekt przygotowując tereny inwestycyjne przyczynił się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy i całego regionu, zapewniając długofalową stabilność wzrostu gospodarczego na poziomie regionalnym. Projekt zapewnił tym samym realizację założeń polityki spójności terytorialnej przez eliminowanie barier dostępności dla inwestorów regionów peryferyjnych poprzez ich powiązanie z obszarami centralnymi. Uzbrojenie terenów realizuje założenia polityki spójności likwidując zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego między obszarami bogatymi i biednymi oraz miejskimi i wiejskimi. Projekt wpływa na poprawę poziomu atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez udostępnienie terenów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.


 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 

Europejski Fundusz Społeczny
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Dopisz się do Księgi Gości
Zapraszamy »  
Jak oceniasz nową szatę graficzną strony?
Jest super.
Całkiem nieźle.
Mogłaby być jeszcze lepsza.
Bardziej podobała mi się poprzednia.
Zobacz wyniki | Głosuj

imieniny obchodzi:
Barnaba, Feliks, Benedykt


  
  
 
 
© 2008 - 2023 Stare Miasto. All rights reserved.